B2B registrace Váš účet
Už jsem u Vás nakupoval a chci se přihlásit
0 Kč

Vše o nákupu

Všeobecné obchodní podmínky

Vážení zákazníci,

seznamte, se prosím, s našimi obchodními podmínkami, kde naleznete důležité informace o objednání a dodání zboží, způsobu platby, záruce, reklamaci a mnoho dalších. Obchodní podmínky Tylexu Letovice a.s. se řídí níže uvedeným nákupním řádem, respektují platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Veškeré nabízené zboží je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných právních norem. Ceny jsou uváděny včetně daní a poplatků, pokud není výslovně uvedeno jinak.

I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Tylex Letovice, akciová společnost
IČ: 000 13 366
DIČ: CZ699000748
se sídlem: Letovice, Brněnská čp. 20, orientační 3, PSČ: 679 61
zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 391

kontaktní údaje:
e-mail: tylex@tylex.cz
telefon: 516 801 490
web: www.tylex.cz
(dále jen „prodávající“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rám-ci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umís-těného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.tylex.cz (dále jen „internetový obchod“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylně dohodnu-tá ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.
UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupo-vat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník prová-dět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obcho-du umožňuje, může zákazník provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webové-ho rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jaké-koliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelské-ho účtu.

2.4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uži-vatelský účet déle než 48 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III.
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednot-livého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obcho-du. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je zákazníku umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník prodá-vajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou pro-dávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníku potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka").

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno zákazníku elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka.

3.8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníku při použití komunikačních prostředků na dálku v souvis-losti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

IV.
CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zákazník uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v podnikové prodejně prodávajícího v sídle společnosti
- v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce;
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, vedený u společnosti Komerční Banka

(dále jen „účet prodávajícího");
- bezhotovostně prostřednictvím platebního systémů
- bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu s výjimkou zakázkové výroby nebo zadání zboží dle specifického přání zákazníka. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. V případě bezhotovostní platby prodávající odešle zboží zákazníkovi až po úhradě celé kupní ceny. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy zákazníku daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu - vystaví prodávající zákazníku po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka. Ve všech případech bude faktura přiložena k zaslanému zboží.

V.
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od zákazníka přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníku další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníku dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží zákazníkem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající zákazníku kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníku dárek, je darovací smlouva mezi prodá-vajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VI.
PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od dopravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od dopravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VII.
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 a násl. občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníku, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníku, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.5.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od zákazníka reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

VIII.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím.

8.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy tylex@tylex.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka.

8.3. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

IX.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce a zpracovatel je společnost Tylex Letovice, a.s.,
IČ: 000 13 366
DIČ: CZ699000748
se sídlem: Letovice, Brněnská čp. 20, orientační 3, PSČ: 679 61
zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 391 (dále jen „správce“).

9.1. Zákazník ve smyslu tohoto dokumentu souhlasí, aby správce zpracovával tyto jeho osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresu bydliště nebo sídla, IČO, DIČ, telefon, email, číslo účtu, IP adresu, cookies a heslo.

9.2. Účelem zpracování osobních údajů jsou marketingová činnost, obchodní činnost, reklamní činnost a internetový obchod správce včetně:

  • zasílání adresné obchodní korespondence na adresu či e-mailovou adresu zákazníka,
  • obchodní kontaktování zákazníka za účelem nabídky zboží a služeb.

9.3. Správce bude zpracovávat osobní údaje zákazníka po dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu zákazníka se zpracováním osobních údajů.

9.4. Správce je oprávněn osobní údaje zákazníka předat jinému subjektu, a to pouze smluvně zavázané třetí osobě poskytující správci marketingové služby nebo dopravní služby a pouze k realizaci těchto služeb.

9.5. Správce informuje zákazníka, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat. Správce dále informuje zákazníka, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut.

9.6. Správce informuje zákazníka, že má právo vznést námitku proti konkrétnímu způsobu zpracování osobních údajů správcem, včetně případného profilování, v rozsahu, v němž souvisí s přímým marketingem správce, ať již jde o počáteční, nebo další zpracování.

9.7. Správce informuje zákazníka, že nepředpokládá zpřístupnění osobních údajů příjemci s výjimkou poskytnutí osobních údajů zpracovateli, který poskytuje správci marketingové služby nebo dopravní služby a pouze k realizaci těchto služeb.

9.8. Správce informuje zákazníka, že přijal příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření k zabezpečení osobních údajů.

X.
ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejícím se zbožím, službami nebo společností správce na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení správcem nebo zpracovatelem na elektronickou adresu zákazníka. Tento souhlas může zákazník kdykoliv odvolat.

XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v Článku I, Základní ustanovení.

11.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

V Letovicích, 28. ledna 2021

Reklamační protokol - formulář ke stažení.