B2B registrace Váš účet
Už jsem u Vás nakupoval a chci se přihlásit
0 Kč

Vše o nákupu

Všeobecné obchodní podmínky

1. SMLUVNÍ STRANY

 1. Prodávající, obchodní společnost Tylex Letovice, akciová společnost, IČ: 000 13 366, DIČ: CZ699000748, se sídlem Letovice, Brněnská čp. 20, orientační 3, PSČ: 679 61 (dále i jako „Prodávající“), a kupující uvedený v objednávce (dále i jako „Kupující“) se dohodli na těchto Všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží (dále jako „VOP“). Předmětem těchto VOP je zejména stanovení základních pravidel a podmínek, za kterých se Prodávající zavazuje uzavřít s Kupujícím kupní smlouvu o koupi zboží z nabídky Prodávajícího.¨
 2. Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu jakékoli změny identifikačních údajů jako jsou např. obchodní firma, sídlo, statutární orgán, bankovní spojení, IČ, DIČ, doručovací adresa, apod.
 3. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží a v souladu s těmito VOP na něj převést vlastnické právo ke zboží. Kupující je povinen v souladu s těmito VOP zboží řádně převzít a dále zejména zaplatit za zboží dohodnutou kupní cenu.

2. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

 1. „Objednávkou“ se rozumí objednávka učiněná /i ústní formou/ Kupujícím Prodávajícímu a v níž je přesně specifikován dluh zboží, množství a požadovaný termín dodání zboží, které je Kupujícím poptáváno, tm., o jehož dodání od Prodávajícího má Kupující zájem, případně další skutečnosti, které Kupující považuje za nutné nebo vhodné Prodávajícímu blíže specifikoval.
 2. „Dohodou o ceně a termínu dodání zboží“ se rozumí potvrzení /i ústní formou/ Prodávajícího Kupujícímu o tom, že Prodávající akceptuje Objednávku, a to za cenu zboží, která je uvedena v aktuálním ceníku Prodávajícího nebo Objednávce, a s termínem dodání zboží uvedeném v Dohodě o ceně a termínu dodání zboží. Součástí uzavřené Dohody o ceně a termínu dodání zboží jsou i tyto VOP.
 3. Uzavřením kupní smlouvy se rozumí zejména potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena také tím, že Kupující potvrdí převzetí zboží dodaného Prodávajícím ke splnění Objednávky, podpisem převzetí zásilky, podpisem dodacího listu nebo faktury nebo převzetí zboží potvrdí jiným způsobem a to i ústní formou.
 4. Tyto VOP se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jako „obchodní zákoník“), zejména ustanoveními obchodního zákoníku upravujícími kupní smlouvu, pokud z textu VOP nevyplývá, že smluvní strany právní poměry mezi sebou upravily odchylně.
 5. Tyto VOP platí pro všechny právní vztahy založené mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě Objednávky, Dohody o ceně a termínu dodání zboží a těchto VOP. Jiné podmínky, odporující Objednávce, Dohodě o ceně a termínu dodání zboží, Kupní smlouvě nebo těmto VOP, zejména podmínky obsažené v obchodních podmínkách nebo na formulářích Kupujícího jsou neplatné. Je-li jakákoli smlouva či ujednání dosud sjednané mezi Prodávajícím a Kupujícím s těmito VOP v rozporu, platí tyto VOP. Tyto VOP jsou sjednány plně v souladu s ustanovením § 273 odst. 1 obchodního zákoníku.

3. ZBOŽÍ

 1. Zboží, jehož dodání požaduje Kupující, je specifikováno v Objednávce. 32. Vlastníkem zboží je Prodávající, a to až do doby jeho úplného zaplacení Kupujícím. Úplným zaplacením zboží přechází vlastnické právo ke zboží na Kupujícího.

4. CENA ZBOŽÍ

 1. Cena zboží je určena vždy podle aktuálního ceníku zboží Prodávajícího nebo na základě ceny odsouhlasené Kupujícím a Prodávajícím v Objednávce a Dohodě o ceně a termínu dodání zboží. Cena zboží je určena bez DPH a včetně obalu obvyklého v běžném obchodním styku.

5. PLACENÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu cenu zboží v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího.
 2. Prodávající je oprávněn požadovat na Kupujícím uhrazení zálohy na kupní cenu objednaného zboží až do výše 100 % z kupní ceny zboží. Za tímto účelem vystaví Prodávající Kupujícímu zálohovou fakturu.
 3. Prodávající vystaví fakturu — daňový doklad. Prodávající je oprávněn k ceně zboží připočíst DPH ve výši dle platných právních předpisů.
 4. Základní splatnost faktur vystavených Prodávajícím činí 14 dnů ode dne jejich vystavení Prodávajícím.
 5. V případě bezhotovostních plateb se dnem zaplacení rozumí den, kdy budou peněžní prostředky připsány na bankovní účet Prodávajícího.
 6. V případě, že Kupující bude v prodlení s úhradou zálohy na cenu zboží nebo doplatku na cenu zboží na základě zálohové a konečné faktury, zavazuje se Prodávajícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody v plné výši.

6. DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Závazek Prodávajícího dodat zboží je splněn předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě /včetně držitele poštovní licence/ nebo Kupujícímu, není-li dohodnuto dodání zboží k přepravě prvnímu dopravci. V případě předání zboží prvnímu dopravci k dodání zboží Kupujícímu přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího tímto předáním, Kupující je oprávněn případně uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
 2. K předáním zboží Kupujícímu dojde v okamžiku dodání zboží Kupujícímu v dohodnutém místě nebo, není-li toto místo dohodnuto, okamžikem předání zboží prvnímu dopravci /nebo držiteli poštovní licence/ , který má uskutečnit přepravu zboží /doručil/ do místa dodání zboží. Nebude-li Prodávajícím a Kupujícím ujednáno jinak, má se za to, že dohodnutým místem dodání zboží je sídlo nebo místo podnikání nebo provozovnu Kupujícího.
 3. Objednal-li Kupující zboží v ceně do 2 tis. Kč, dodá Prodávající Kupujícímu zboží na náklady Kupujícího poštovní dobírkou. Objednal-li Kupující zboží v ceně od 2 tis. Kč do 5 tis. Kč, dodá Prodávající Kupujícímu zboží na náklady Kupujícího, které se stanoví v minimální výši 70,- Kč za jednu dodávku.
 4. Odmítne-li Kupující převzít zboží, má Prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 5 %z ceny zboží, nebude-li sjednáno jinak.

7. ZÁRUKA ZA VADY

 1. Vadou zboží se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a provedení zboží stanovených v Objednávce, obecně závazných technických normách a předpisech. Vzhledem k technologicky specifickému charakteru zboží je Prodávající oprávněn se při dodávce zboží odchýlit od sjednaného množství zboží o 10 % s tím, že taková odchylka se nepovažuje za vadu dodaného zboží ani za změnu Kupní smlouvy. Běžná délka kuponů bytového textilu je 10 až 35 běžných metrů.
 2. Záruční doba při prodeji spotřebního zboží činí 24 měsíců ode dne splnění povinnosti Prodávajícího dodat zboží, při prodeji ostatního zboží činí záruční doba šest měsíců, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto ustanovení se nevztahuje na zjevné vady zboží, které Kupující mohl zjistit prohlídkou zboží bezprostředně po jeho převzetí, na vady, které mají svůj původ v opotřebení zboží způsobené jeho řádným, běžným užíváním a na vady způsobené užíváním zboží v rozporu se způsobem řádného užívání zboží.
 3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady zboží, na které Prodávající poskytuje zániku, je Kupující povinen tyto vady zboží uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Zjevné vady zboží je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího nejpozději do 10-ti dnů ode dne převzetí zboží. Vady zboží je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího písemně; musí uvést popis, jakým způsobem se vady zboží projevují. Až do vyřízení reklamace vad zboží nesmí Kupující se zbožím jakkoliv disponovat způsobem, který by ztížil nebo znemožnil prověření reklamovaných vad zboží a nebo způsobem, který by zhoršil vady zboží.
 4. Pokud je reklamace vad zboží oprávněná, může Prodávající podle svého uvážení bud‘ zjištěné vady odstranit v přiměřené lhůtě, nebo dodat nové zboží za stejných podmínek jako zboží původní. Po dohodě s Kupujícím může být reklamace řešena i poskytnutím přiměřené slevy z ceny zboží.
 5. Vyřízením reklamace dle bodu 7.4. je vyřízen i případný nárok Kupujícím na náhradu škody, který již Kupující není oprávněn na Prodávajícím požadovat.

8. ODSTOUPENÍ

 1. Kupující není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy založené Objednávkou, Potvrzením objednávky a těmito VOP.
 2. Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy založené Objednávkou, Dohodou o ceně a termínu dodání zboží a těmito VOP, odstoupit pouze v případě prodlení Kupujícího s úhradou zálohy nebo doplatku na cenu zboží. Odstoupením Prodávajícího od Kupní smlouvy není dotčeno právo Prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody dle platných právních předpisů a těchto VOP.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré spory mezi Prodávajícím a Kupujícím vyplývající nebo související s právním vztahem založeným Objednávkou, Dohodou o ceně a termínu dodání zboží a těmito VOP budou rušeny nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodovány jedním rozhodcem určeným stranou žalující ze seznamu členů sdružení Asociace arbitrů, 1Č: 269 93 34, se sídlem Praha 1— Malá Strana, Thunovská 12, PSČ: 118 OO, registrovaném Ministerstvem vnitra České republiky nebo určeným předsedou Asociace arbitrů pokud strana žalující svého práva nevyužije, a to v rozhodčím řízení vedeném dle Pravidel rozhodčího řízení Asociace arbitrů, jejichž obsah je smluvním stranám znám. Strany souhlasí s tím, že se rozhodčí řízení bude konat jen na základě písemných podkladů, bez konání ústního jednání a spor bude rozhodnut podle zásad spravedlnosti (equity). Místem konání rozhodčího řízení bude sídlo Asociace arbitrů.
 2. Kupující se zavazuje podporovat dobré jméno Prodávajícího a jeho zboží.

V Letovicích dne 1. září 2006